/tg/ Station 13 - Modules - Types

code/modules/vehicles/cars/vim.dm

/obj/vehicle/sealed/car/vim